நுரையீரல் மருந்து ஆடாதொடை

ஆடாதொடை இலைகள் கசப்புச் சுவையுடன் இருக்கும்..இதனால் இதை ஆடுகள் உண்ணாது..”ஆடுகள் தொடா இலை” என்று அழைப்பதே சரியானது..ஆடாதொடை செடிகளை டெல்டா மாவட்ட ஆற்றங்கரை ஓரங்களில் அதிகமாக பார்க்க…

Read More