அதிக காரமாக சாப்பிட்டால் மூக்கு ஒழுகுவது ஏன்….

பொதுவாக அதிக காரமுள்ள உணவு வகைகளில் காப்சைசின் (capsaicin) அதிகம் உள்ளது. இதுதான் நமது மூக்கில் நீரை வர வைக்கிறது. இந்த காப்சைசினில் மனிதர்களுக்கும் பிற பாலூடிகளுக்கும்…

Read More